Inschrijven en algemene voorwaarden

U kunt zich onderaan de pagina online inschrijven.

De lestijden zijn:
maandag- en woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur
dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Kosten
Het lesgeld is € 260,– voor 24 lessen.
Daarnaast betaalt u, via de lerares, een klein bedrag per cursus voor de uitgebreide handleiding,
Het cursusaanbod voor dit jaar zijn o.a.:
Basiscursus Torchon kosten handleiding :€ 20,00
Vervolgcursus Torchon kosten handleiding :€ 22,00
Brugs Bloemwerk kosten handleiding :€ 20,00
Guipure kosten handleiding :€ 23,00
Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om vrij te klossen.

Tijdens de Open Dag op 4 september 2024 geven onze leraressen u graag meer informatie over de diverse cursussen.
Het maximale aantal cursisten per dagdeel is 20, dus als u verzekerd wilt zijn van een plaats op de door u gewenste dag, meld u aan door middel van het aanmeldingsfor-mulier op deze website.
Ook verzoeken wij u om een tweede keus in te vullen. Mocht het dagdeel van uw eerste keuze vol zijn, dan weten wij welk ander dagdeel uw voorkeur heeft.

Waar:           
Kantklosschool, Dorpsweg 109a, 1697 KG Schellinkhout
 
Voor wie:      
Basiscursus Torchon voor diegenen die geen of weinig kantklos ervaring hebben. Vervolgcursus Torchon voor diegenen die de basiscursus hebben gevolgd.
Guipure of Brugs Bloemwerk voor diegenen die de basis- en vervolgcursus Torchon hebben afgerond.


            
Lesduur:      
 vanaf 23 september 2024 t/m 19 december 2024
 vanaf 6 januari 2025 t/m 20 maart 2025

 
Lesgeld:       
U betaalt voor 24 lessen: € 260,–.
 
Dit lesgeld, graag voor 1 september overmaken op
Rabobank rekeningnr. NL36 RABO 0160 6679 76
t.n.v. Kantklosschool ‘Ieder voor Allen Wijdenes’, 
Oosterwijzend 24,
1688 DA Nibbixwoud.
Gaarne onder vermelding van uw naam, woonplaats en dagdeel.
 
Indien u aan de lessen wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden op onze website via onderstaand formulier.
Voor aanvang van de lessen ontvangt u bericht met nadere gegevens over het materiaal dat u mee moet brengen en de exacte begindatum van uw cursus.
Vergeet niet uw tweede keus voor een dagdeel aan te geven!

Kies welke cursus voor u van toepassing is:
Torchon basiscursus (handleiding €20,00)               
Brugs Bloemwerk (handleiding €22,00) 
Torchon vervolgcursus (handleiding €22,00)       
Guipure (handleiding €23,00)
Vrij klossen (geen extra kosten)                                 
 
Te volgen op:   eerste keus                                  tweede keus
                        maandagmiddag                        maandagmiddag
                        dinsdagochtend                          dinsdagochtend
                        dinsdagmiddag                            dinsdagmiddag
                        woensdagmiddag                        woensdagmiddag
                        donderdagochtend                     donderdagochtend
                        donderdagmiddag                      donderdagmiddagAlgemene voorwaarden van de Kantklosschool “Ieder voor Allen Wijdenes”.
 
 
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle leden, bijzondere leden, cursisten en workshopdeelnemers van de kantklosschool “Ieder voor Allen Wijdenes”.
 
Inschrijving en deelname
1.       Huidige cursisten:
Zij zijn door inschrijving lid van de Vereniging Kantklosschool ”Ieder voor Allen Wijdenes” tot wederopzegging.
Jaarlijks wordt geïnventariseerd met welke cursus zij willen continueren.
2.       Donateurs:
Zij zijn welkom op en kunnen zich inschrijven voor een workshop.
3.       Nieuwe inschrijvingen:
–          Inschrijving voor een klosseizoen, een Cursus of workshop is mogelijk via de website van de kantklosschool  “Ieder voor Allen Wijdenes”  (www.kantklosschoolwijdenes.nl)  of via een aanmeldingsformulier op papier of digitaal.
–          U geeft u op voor de hele activiteit; het is niet mogelijk om een deel van de activiteit of één les te volgen.
–          Plaatsing voor een activiteit geldt in volgorde van binnenkomst, tenzij anders vermeld.
–          Is de Cursus of workshop vol? Dan kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.
–          Na inschrijving ontvangt u bericht dat u zich heeft aangemeld.
–          Een Cursus of workshop start bij voldoende aanmeldingen.
–          U ontvangt een bevestiging van de start van de Cursus of workshop zodra er voldoende deelnemers zijn. Na deze bevestiging ontvangt u een verzoek tot betaling. Uw inschrijving is pas definitief na volledige betaling van de overeengekomen bedragen.
 
Afwezigheid  
• Als u verhinderd bent, kan in overleg en bij voldoende capaciteit, deze worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is wordt die les niet gerestitueerd.
• Wanneer u een les afwezig bent vragen wij u dat tijdig door te geven aan de docent.
• Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Is dit niet mogelijk, dan wordt de les telefonisch of schriftelijk (per e-mail) afgelast. De les wordt, indien mogelijk, op een later tijdstip ingehaald.
 
Opzeggen / Uitschrijven
• Annulering van een activiteit kan alleen schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministratie.
• Annuleren kan kosteloos tot één maand voor de start van de activiteit of binnen 14 dagen na aanmelding. Daarna wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
• Restitutie bij annulering op een ander moment is alleen mogelijk bij overlijden van de deelnemer.
• Bij het niet of niet volledig betalen van de activiteit of het zich niet houden aan de regels of reglementen, behoudt de kantklosschool het recht voor de deelnemer van verdere deelname van activiteiten uit te sluiten.
  
Prijzen en materiaalkosten 
Per Cursus of workshop staat in de informatie aangegeven welk materiaal nodig is.
Materialen zijn niet inbegrepen in de Cursus- of workshopgelden.
 
Betaling
• Cursus – of workshopgeld kan worden voldaan door betaling op de bankrekening.
 IBAN: NL36RABO0160667976
t.n.v. Kantklosschool “Ieder voor Allen Wijdenes”
Onder vermelding van uw naam en adres.
• Het Cursus – of workshopgeld dient binnen de termijn, zoals vermeld in de inschrijvingsbrief, te zijn betaald. Bij overschrijding van de termijn wordt binnen 4 weken een herinnering verzonden. Na weer 4 weken ontvangt u een aanmaning. Wanneer ook dan geen betaling plaatsvindt wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, ter invordering aan een incassobureau overgedragen en wordt de cursist van verdere deelname uitgesloten.
• Indien de Cursus of workshop niet start vanwege onvoldoende aanmeldingen, dan wordt het cursusgeld binnen 14 dagen aan de cursist retour gestort.
 
Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levende lijve gegeven kunnen worden, dan biedt de Kantklosschool, indien mogelijk, alternatieve ondersteuning aan. Restitutie van het lesgeld zal niet mogelijk zijn.
 
Privacy Beleid
In het kader van de wet Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteren wij een privacy reglement (zie de website).
 
Portretrecht
De kantklosschool plaatst soms  foto’s van de Cursussen, voorstellingen en exposities voor publiciteitsdoeleinden, bv via facebook en/of op de website. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met ons Privacy Statement. Indien u géén toestemming geeft kunt u dit schriftelijk of per e-mail
(info@kantklosschoolwijdenes.nl) aan ons doorgeven.
 
Aansprakelijkheid
De Kantklosschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, kunstwerken en vervoermiddelen) van cursisten/deelnemers tijdens de activiteiten door of onder de verantwoordelijkheid van de Kantklosschool.
 
Tot slot
Met uw aanmelding geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het bestuur behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website vermelde informatie. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en de Kantklosschool is Nederlands recht van toepassing.
 
——————————————————————————————————————-
 
 
Definities.
Cursus – Met “Cursus” wordt bedoeld:
– het volgen van een cursus in één van de kantklostechnieken onder leiding c.q. verantwoordelijkheid van de Kantklosschool.
– het werken aan eigen projecten in groepsverband onder verantwoordelijkheid van de Kantklosschool.
– de cursisten krijgen in principe individueel les in groepsverband.
               
De Kantklosschool:
Kantklosschool “Ieder voor Allen  te Wijdenes”, statutair gevestigd: Dorpsstraat 109a 1697KG Schellinkhout.
                        Algemene Voorwaarden van de Kantklosschool “Ieder voor Allen Wijdenes”  – versie februari 2022 –
_________________________________________________________________________________

Wij hopen u als nieuwe cursist te mogen begroeten.

    Keuze welke cursus
    Keuze dagdeel 1ste keuze

    Keuze dagdeel 2de keuze